Samorząd Województwa Pomorskiego – platforma internetowa Pomoc dla firm #koronawirus

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z  regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia.

Strona jest dostępna pod adresem pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Na stronie znajdą się   informacje na temat obecnie oferowanego wsparcia – zarówno na poziomie samorządowym, jak i rządowym, a także wsparcia  dla firm oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. To również miejsce, gdzie można uzyskać informacje jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych .

Na stronie można także uzyskać informacje na temat dostępnej w regionie pomocy konsultacyjnej i doradczej dla firm oferowanej zarówno przez instytucje Samorządu Województwa Pomorskiego, takie jak Agencja Rozwoju Pomorza S.A., a także inne instytucje otoczenia biznesu.

Dodatkowo  na  Facebooku działa  „Tablica Ogłoszeń” Pomoc dla firm !Pomorskie, dedykowana przedsiębiorcom oferującym określone produkty . Tablica ogłoszeń na Facebooku jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1116442035388176

Klaster LTPP w gronie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W dniu 6 kwietnia 2020 Klaster LTPP został przyjęty do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP) to  jednoosobowy organ zajmujący się ochroną interesów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Działalność Rzecznika reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. poz. 648).

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy ul. Wilczej 46 w Warszawie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powoływany jest na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pierwszym Rzecznikiem został Adam Abramowicz powołany 22 czerwca 2018.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. W Radzie funkcjonują Zespoły Robocze.

Więcej aktualnych informacji o pracach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku znajduje się na stronie https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/