Klaster LTPP w gronie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W dniu 6 kwietnia 2020 Klaster LTPP został przyjęty do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP) to  jednoosobowy organ zajmujący się ochroną interesów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Działalność Rzecznika reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. poz. 648).

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy ul. Wilczej 46 w Warszawie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powoływany jest na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pierwszym Rzecznikiem został Adam Abramowicz powołany 22 czerwca 2018.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. W Radzie funkcjonują Zespoły Robocze.

Więcej aktualnych informacji o pracach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku znajduje się na stronie https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/