AKCELERATOR START-upów EKSPORTOWYCH „MADE IN POLAND”

 

AKCELERATOR START-upów EKSPORTOWYCH „MADE IN POLAND” Klastra LTPP w Gdańsku

 

Z dniem 1.08.2021 roku powołuje się Akcelerator Start-upów Eksportowych „MADE IN POLAND” jako jednostkę organizacyjną Programu Inkubacyjno-Akcelerujacego „AKADEMIA ROZWOJU WDROŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH Klastra LTPP uchwałą ZNIK Sp z o.o – koordynatora Klastra LTPP   z dnia 1.08.2021.

ZGŁOSZENIE do Akceleratora Start-upów Eksportowych Klastra LTPP

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

 1.  Akcelerator Start-upów Eksportowych „MADE IN POLAND”  zwany dalej Akceleratorem stanowi jednostkę organizacyjną ZNIK a zarazem bierze udział w pracach Grup Roboczych Klastra LTPP. Akcelerator grupuje firmy z sektora Start-upów technologicznych posiadające plany rozwojowe w zakresie eksportu.
 2.  Przystąpienie Start-upu do Akceleratora jest dobrowolne i następuje poprzez wypełnienie  druku Zgłoszenia wraz z  zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3.  Do Akceleratora mogą należeć wyłącznie firmy Członkowie Klastra LTPP, którzy mogą za zgodą Koordynatora Klastra, korzystać ze zwolnienia z jednorazowej  opłaty akredytacyjnej do Klastra oraz z możliwości zwolnienia na okres do  12 miesięcy z  opłat kwartalnych na rzecz Klastra.
 4.  W ramach Akceleratora działać mogą zarówno istniejące jak i nowo powoływane Start-upy o profilu nastawionym na eksport własnej usługi innowacyjnej, technologii lub produktu  oraz inne działania internacjonalizacyjne w tym promocję produktów lub usług innych firm jak również działania w dedykowanych grupach np. poprzez udział grupowy w Targach, Konferencjach branżowych i Misjach Gospodarczych, sesjach networkingowych, prezentacjach produktowych, warsztatach, demonstracjach i pokazach technologicznych.
 5.  Akcelerator zapewni Start-upom możliwość dogodnego kontaktu biznesowego z Partnerami AKADEMII ROZWOJU WDROŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH Klastra LTPP, to jest :
   • przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi,
   • instytutami naukowymi
   • uczelniami wyższymi  z Klastra i spoza Klastra

  mogącymi być w przyszłości odbiorcami technologii Start-upów.

 6.  Akcelerator zapewni Start-upom możliwość korzystania z infrastruktury biurowej, warsztatowej, demonstracyjnej, laboratoryjnej a także dostęp do specjalistycznych usług, transferu technologii, szkoleń, doradztwa oraz mentoringu w celu rozwoju współpracy networkingowej, badawczo-rozwojowej, transferu wiedzy, wdrożeń oraz know-how w ramach struktur Klastra.
 7.  Start-upy otrzymają wsparcie w kreowaniu projektów badawczo-rozwojowych oraz   inwestycyjnych z programów UE, w szczególności Horizen Europe, COSME, Interreg, PO IR, i inne
 8.  Start-upy otrzymają możliwość podpisania długoterminowych Umów z koordynatorem Klastra na  udział w projektach internacjonalizacyjnych z dotacjami PO IR 2.3.3 takich jak  AKE, UWE,ZEA,AUCHIN, CNA i inne

  POSTANOWIENIA DODATKOWE

 9. Obsługą organizacyjną Akceleratora zajmować się będzie Pan Marcin Wozbonowicz z Sekretariatu Klastra LTPP w Gdańsku ul.Trzy Lipy 3.
 10.  W ramach Akceleratora planuje się  partnerstwo robocze z Akceleratorem BTM w Olsztynie oraz z innymi inkubatorami i akceleratorami krajowymi i zagranicznymi.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.