Wyniki zapytania ofertowego na usługę doradztwa ogólnego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych/2017, dotyczące wyboru zakupu usługi doradczej realizowanej w ramach projektu „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  wpłynęły 3 oferty. Złożyły    je firmy:  Dialogos sp. z o.o., Investin sp.  z o.o. i Instytut Doradztwa sp. z o.o. Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne i wymagania opisane w zapytaniu ofertowym nr 1/Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych/2017.
Najkorzystniejsza oferta, zgodnie z przyjętym w zapytaniu ofertowym sposobem przyznawania ocen, została złożona przez Oferenta-Dialogos sp. z o.o., która otrzymała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania.