KONGRES ENERGII I OCHRONY ŚRODOWISKA – III KONGRES INNOWACJI.

27 listopada 2019 w warszawskim Hotelu Marriot odbyła się trzecia edycja kongresu IGEOS – KONGRES ENERGII I OCHRONY ŚRODOWISKA – III KONGRES INNOWACJI.

Organizatorzy- Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska wraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Polską Izbą Magazynowania Energii , Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Towarzystwem Obrotu Energią, Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, Stowarzyszeniem Energii Odnawialne, przedstawili najciekawsze tematy z zakresu polityki energetycznej, nowych trendów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Głównym celem kongresu było pokazanie potencjału działalności branży, a także poruszenie jak najszerzej zagadnień polskiej energetyki.

W kongresie wzięli także udział reprezentanci Klastra LTPP promując działania i projekty Klastra, m.in. projekty „AKE – Akcelerator Eksportu” oraz „UWE -Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP”, realizowane z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020,Poddziałanie 2.3.3,Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Podczas oficjalnej części wieczornej Gali kongresu Jubileusz 70-lecia obchodziła notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie firma RAFAKO S.A,świadcząca usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu, poszukująca nowych rozwiązań w dziedzinie elektromobilności. W części artystycznej wieczór uświetnił występ zespołu „Energy Band”.