Odznaczenie dla Wiceprzewodniczącego rady Klastra LTPP

Wiceprzewodniczący Rady Klastra LTPP  kpt.ż.w. Jerzy Uziębło został uhonorowany odznaczeniem OPZZ   w uznaniu zasług dla ruchu związkowego.

W bogatym życiorysie p. Jerzego Uziębło – kapitana polskiej żeglugi wielkiej, polityka, posła na sejm IX kadencji, wieloletniego radcy ds. transportu i gospodarki morskiej Ambasady RP w Pradze,  a także członka i prezesa Krajowej Izby Gospodarki Morskiej , znalazła się też karta  działalności związkowej. Był jednym z założycieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych , a także wiceprzewodniczącym latach 1986-1990.Odpowiadał za współpracę międzynarodową i reprezentował Polskę w wielu organizacjach międzynarodowych.

Medal za zasługi – najwyższa, honorowa odznaka III stopnia, został nadany decyzją  Prezydium OPZZ z dnia  11 grudnia 2019 ,za wybitne osiągnięcia i działalność związkową.

Kapitan J. Uziębło został także wcześniej odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi – polskim cywilnym odznaczeniem państwowym nadawanym za zasługi dla Państwa lub obywateli.

Walne Zgromadzenie członków Klastra LTPP

16 grudnia 2019 w Pomorskim Centrum Hurtowym RENK w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klastra LTPP.

Coroczne spotkanie członków Klastra odbywające się tym razem w PCH RENK umożliwiło zwiedzenie Centrum Dystrybucyjno – Logistycznego oraz zapoznanie się z praktycznym działaniem  branży spożywczej i kwiatowej.

Podczas spotkania z udziałem zaproszonych gości m.in. z PCH RENK, Stowarzyszenia Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk  oraz firmy Diners Club przedstawiona została  aktualna strategia Klastra LTPP jako Krajowego Klastra Kluczowego, w tym działania bieżące i organizacyjne. Zaprezentowano realizowane z funduszy unijnych projekty Klastra – „UWE” i „ZEA” , a także dorobek  projektu „INTERMODEL” realizowanego przez Klaster LTPP w ramach programu Horyzont 2020 w latach 2016-2019 w partnerstwie międzynarodowym. Przedstawiono też PAKIET KORZYŚCI – program usług wzajemnych dla członków Klastra LTPP oraz Program Rozwoju Start-upów.

W podsumowaniu znalazło się sprawozdanie z działalności Koordynatora Klastra i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Koordynatora i Komisji Finansowej oraz sprawy administracyjne.Podjęto również Uchwałę o powołaniu Klastrowej Grupy Roboczej ds. rozwoju technologii wodorowych.

Była też okazja do dyskusji i zaprezentowania nowych członków Klastra firm „Benefit Consulting” oraz „California Trading oraz  przedstawienie planów Misji Gospodarczych  na rok 2020  w tym WORLD EXPO 2020 w Dubaju.

Na zakończenie  spotkania  przedstawiono relacje z wizyt międzynarodowych delegacji z Białorusi i Łotwy  w Klastrze oraz relację z udziału Klastra LTPP w Spotkaniu Klastrów EU-Kanada w Toronto. Dziękujemy za sprawne prowadzenie obrad Panu kpt. ż.w. Jerzemu Uziębło oraz p.Mariuszowi Słomińskiemu za umożliwienie zwiedzenia PCH RENK.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.