Walne Zgromadzenie członków Klastra LTPP

16 grudnia 2019 w Pomorskim Centrum Hurtowym RENK w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klastra LTPP.

Coroczne spotkanie członków Klastra odbywające się tym razem w PCH RENK umożliwiło zwiedzenie Centrum Dystrybucyjno – Logistycznego oraz zapoznanie się z praktycznym działaniem  branży spożywczej i kwiatowej.

Podczas spotkania z udziałem zaproszonych gości m.in. z PCH RENK, Stowarzyszenia Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk  oraz firmy Diners Club przedstawiona została  aktualna strategia Klastra LTPP jako Krajowego Klastra Kluczowego, w tym działania bieżące i organizacyjne. Zaprezentowano realizowane z funduszy unijnych projekty Klastra – „UWE” i „ZEA” , a także dorobek  projektu „INTERMODEL” realizowanego przez Klaster LTPP w ramach programu Horyzont 2020 w latach 2016-2019 w partnerstwie międzynarodowym. Przedstawiono też PAKIET KORZYŚCI – program usług wzajemnych dla członków Klastra LTPP oraz Program Rozwoju Start-upów.

W podsumowaniu znalazło się sprawozdanie z działalności Koordynatora Klastra i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Koordynatora i Komisji Finansowej oraz sprawy administracyjne.Podjęto również Uchwałę o powołaniu Klastrowej Grupy Roboczej ds. rozwoju technologii wodorowych.

Była też okazja do dyskusji i zaprezentowania nowych członków Klastra firm „Benefit Consulting” oraz „California Trading oraz  przedstawienie planów Misji Gospodarczych  na rok 2020  w tym WORLD EXPO 2020 w Dubaju.

Na zakończenie  spotkania  przedstawiono relacje z wizyt międzynarodowych delegacji z Białorusi i Łotwy  w Klastrze oraz relację z udziału Klastra LTPP w Spotkaniu Klastrów EU-Kanada w Toronto. Dziękujemy za sprawne prowadzenie obrad Panu kpt. ż.w. Jerzemu Uziębło oraz p.Mariuszowi Słomińskiemu za umożliwienie zwiedzenia PCH RENK.

KONGRES ENERGII I OCHRONY ŚRODOWISKA – III KONGRES INNOWACJI.

27 listopada 2019 w warszawskim Hotelu Marriot odbyła się trzecia edycja kongresu IGEOS – KONGRES ENERGII I OCHRONY ŚRODOWISKA – III KONGRES INNOWACJI.

Organizatorzy- Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska wraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Polską Izbą Magazynowania Energii , Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Towarzystwem Obrotu Energią, Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, Stowarzyszeniem Energii Odnawialne, przedstawili najciekawsze tematy z zakresu polityki energetycznej, nowych trendów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Głównym celem kongresu było pokazanie potencjału działalności branży, a także poruszenie jak najszerzej zagadnień polskiej energetyki.

W kongresie wzięli także udział reprezentanci Klastra LTPP promując działania i projekty Klastra, m.in. projekty „AKE – Akcelerator Eksportu” oraz „UWE -Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP”, realizowane z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020,Poddziałanie 2.3.3,Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Podczas oficjalnej części wieczornej Gali kongresu Jubileusz 70-lecia obchodziła notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie firma RAFAKO S.A,świadcząca usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu, poszukująca nowych rozwiązań w dziedzinie elektromobilności. W części artystycznej wieczór uświetnił występ zespołu „Energy Band”.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.